דו”ח ועדת המשנה של ות”ת לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית

Haj_Report_2002