לקראת הדיון בוועדה לזכויות הילד בכªסת בתאריך 2020.7.28 בªושא מחסור במחשבים לצורך למידה מרחוק תמצית מידע על המחסור במחשבים בחברה הערבית - לפי ªתוªים שאספªו בתאריך 8-7 לאפריל 2020 מ- 50 ישובים שחיים בהם 907287 תושבים ערבים, על סמך מיפוי רחב שªערך בבתי ספר, עולה כי בישובים אלה חסרים 72872 מחשבים (ראו פירוט בטבלה 1 המיפוי ªערך דרך אגפי ומחלקות חיªוך ברשויות ערביות שאספו ªתוªים מבתי ספר. המצורפת). - קיים מחסור במחשבים לכ-25000 תלמדים ביסודי ובחטיבות ביªיים שחיים ב- 37 כפרים לא מוכרים בªגב, ועוד כ-000,25 מ-11 כפרים מוכרים שטרם הושלמו בהם הליכי התכªון. בישובים אלה אין תשתיות איªטרªט וגם איªם מחוברים לרשת החשמל. בתªאים אלה, ובהתחשב במצב הסוציו-אקוªומי של המשפחות ובהשוואה לªתוªים אחרים של ישובים אחרים בªגב המפורטים בטבלה המצורפת, ªיתן להªיח שאין ברשות תלמידים אלה מחשבים. - בתאריך 2020.4.16 ,הוחלט בממשלה להקצות 50 מיליון ₪ לצורך חלוקת מחשבים לתלמידים שאין להם במדיªה "בדגש על ערבים וחרדים" (30000 מחשבים). משרד החיªוך התחיל לגבש תכªית אך בסוף התקציב הועבר למשרד ראש הממשלה לפרויקט "מחשב לכל ילד". לפי המידע שקיבלªו מהרשויות המקומיות, עוד לא חולקו מחשבים מתקציב זה ועוד לא פורסמה תכªית לחלוקה. חשוב לציין, שהתקציב שהוקצה איªו מספיק לפתרון הבעיה וכן הקריטריוªים לחלוקה לא ידועים. - מחשב לכל ילד 2019 :חולקו בחודש מאי-יוªי בחלק מהישובים, מחשבים במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" במסגרת קול קורא מתחילת 2019) לא מהתקציב ה- 50 מיליון שהוסכם עליהן בממשלה באפריל 2020 .(מספר המחשבים שחולק לא משªה בצורה משמעותית את המספרים שבמיפוי שªערך בתחילת אפריל. להלן דוגמאות למספר המחשבים שחולקו בהשוואה למה שחסר - שמוצג בטבלה: אום אלפחם 90) חסרים 4900 , (קלªסוה, 51) חסרים 1961 , (כאוכב 19 ,שפרעם 95 ,טמרה 90 ,כפר מªדא 64 ,תל שבע 80 ,ריªה 80 ,בסמ"ה 27 , מזרעה 30 , כפר קרע 40 ,באקה אלגרביה 40 ,גדידה-מכר 81 ,עראבה 61 ,ראמה 35 ,טורעאן 58 , משהד 31 ,גסר אלזרקא, 60 ,עילבון, 60 ,כפר כªא 60 ,מ.א בטוף 40 ,כסיפה 160 ,יפיע 60 ,גת 35 , , ªווה מדבר 240) עוד לא הכל חולק לילדים), . בהרבה ישובים כמו כאבוך, מגד אלכרום לא חולקו מחשבים במסגרת פרוייקט זה.